Informacje o usłudze

Sport
Kursy/ szkolenia dla trenerów instruktorów sportowych
Kurs UEFA C przygotowuje do uzyskania licencji trenerskiej UEFA Grassroots C. Składają się na niego zajęcia teoretyczne, praktyczne, mikrogrupy, szkolenie sędziowskie oraz egzaminy praktyczne i egzamin końcowy. Kurs swoim zakresem obejmuje technikę, taktykę, przygotowanie motoryczne i mentalne. Ma za zadnie przygotować absolwentów do pracy w klubach sportowych z dziećmi. Program kursu obejmuje 76 godzin zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej - teoria i praktyka w systemie weekendowym, zajęcia w małych grupach, tzw. mikrogrupach w warunkach realnych (kluby piłkarskie), szkolenie sędziowskie oraz staże trenerskie w wybranym klubie sportowym. Kurs kończy się egzaminem praktycznym, testem z przepisów gry, egzaminem teoretycznym pisemnym oraz egzaminem końcowym w formie ustnej.
Uzyskanie tytułu trenera UEFA Grassroots C.
Dyplom
Stacjonarna
min: 32, max: 32
Podmiotem szkolącym jest Opolski Związek Piłki Nożnej. Do prowadzenia zajęć dydaktycznych zaangażowani są trenerzy eduaktorzy zaakceptowani przez PZPN.
Trenerzy posiadają wykształcenie wyższe oraz tutuł edukatora PZPN.
17.06.2022 r.- 23.09.2022
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Opolski Związek Piłki Nożnej
Opole / Opole
ks. Konstantego Damrota 6, 45-064 Opole
774543734
sekretariat@opolskizpn.pl

Informacje o usłudze

Sport
Kursy/ szkolenia dla trenerów instruktorów sportowych
Kurs UEFA B przygotowuje do uzyskania licencji trenerskiej UEFA B. Składają się na niego zajęcia teoretyczne, praktyczne, mikrogrupy, szkolenie sędziowskie oraz egzaminy praktyczne i egzamin końcowy. Kurs swoim zakresem obejmuje technikę, taktykę, przygotowanie motoryczne i mentalne. Ma za zadnie przygotować absolwentów do pracy w klubach sportowych z młodzieżą i seniorami amatorami. Kwalifikacja na kurs odbywa się podstawie egzaminu wstępnego. Program kursu obejmuje 130 godzin zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej - teoria i praktyka w systemie weekendowym, zajęcia w małych grupach, tzw. mikrogrupach w warunkach realnych (kluby piłkarskie), szkolenie sędziowskie, wyjazd studyjny, realizację zadań własnych oraz staże trenerskie w wybranym klubie sportowym. Kurs kończy się egzaminem praktycznym, testem z przepisów gry, egzaminem teoretycznym pisemnym, egzaminem związkowym oraz egzaminem końcowym przed komisją Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Uzyskanie dyplomu i licencji trenerskiej UEFA B
Dyplom
Stacjonarna
min: 32, max: 32
Podmiotem szkolącym jest Opolski Związek Piłki Nożnej. Do prowadzenia zajęć metodycznych zaangażowani są trenerzy edukatorzy, zaakceptowani przez Opolski Zwiazek Piłki Nożnej.
Wszyscy trenerzy posiadają wyższe wykształcenie oraz tytuł trenera edukatora PZPN uprawniający ich do prowadzenia zajęć.
11.06.2022 r- 17.12.2022
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Opolski Związek Piłki Nożnej
Opole / Opole
ks. Konstantego Damrota 6, 45-064 Opole
774543734
sekretariat@opolskizpn.pl

Informacje o usłudze

Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy będzie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym i obejmować będzie 66 godzin, w tym co najmniej 25 godzin zajęć teoretycznych (dla wszystkich 30 uczestników jednocześnie) oraz co najmniej 41 godzin zajęć praktycznych (w podziale na pięć sześcioosobowych grup) wg. planu: 1.Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne 2.Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia 3.Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu 4.Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe 5.Poszkodowany nieprzytomny 6.Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne) 7.Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną 8.Wstrząs 9.Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie 10.Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn 11.Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru 12.Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka 13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia 14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych 15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych
Uzyskanie tytułu Ratownik
Certyfikat
Stacjonarna
min: 120, max: 120
Ośrodek Szkoleniowy Związku OSP RP "Strażak" w Turawie
Pielęgniarze/ pielęgniarki oraz ratownicy medyczni stale zatrudnieni w zespołach ratownictwa medycznego, wieloletnie doświadczenie trenerskie, instruktorzy pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz lekarz ze specjalizacją ratownictwo medyczne.
I - 18-20 oraz 25-27 luty 2022r. II - 25-27 marca oraz 1-3 kwietnia 2022r. III - od 9 do 14 maja 2022r. IV – od 12 do 17 września 2022r.
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Fundacja Sport & Fun 4 EveryOne
kędzierzyńsko-kozielski / Kędzierzyn-Koźle
Wyspa 13/3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
504626969
sportandfun4everyone@gmail.com

Informacje o usłudze

Sport
Kursy/ szkolenia dla trenerów instruktorów sportowych
Kurs obejmuje przygotowanie do egzaminy na licencję PZKosz B zajęcia mają charakter teoretyczny i praktyczny
Licencja PZKosz B
Inne
Hybrydowa
min: 20, max: 20
Podmiotem szkolącym był Opolski Związek Koszykówki, do prowadzenia zajęć zaangażowani byli trenerzy wcześniej zaakceptowaniu przez Polski Związek Koszykówki oraz pracownicy dydaktyczni Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.
Wszyscy trenerzy posiadali wykształcenie wyższe, w zakresie, którego dotyczyły prowadzone zajęcia
12.03-10.07.2022
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Opolski Związek Koszykówki
Opole / Opole
ks. Konstantego Damrota 6, 45-064 Opole
604480682
biuro@ozkosz.pl

Informacje o usłudze

Sport
Kursy/ szkolenia dla trenerów instruktorów sportowych
Kurs przygotowuje do uzyskania licencji PZKosz B składają się na niego zajęcia teoretyczne i praktyczne. Swoim zakresem obejmuje taktykę, technikę, przygotowanie motoryczne, mentalne.
Uzyskanie licencji PZKosz B
Inne
Hybrydowa
min: 20, max: 20
Podmiotem szkolącym był Opolski Związek Koszykówki, do prowadzenia zajęć zaangażowani byli trenerzy wcześniej zaakceptowaniu przez Polski Związek Koszykówki oraz pracownicy dydaktyczni Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.
Wszyscy trenerzy posiadali wykształcenie wyższe, w zakresie, którego dotyczyły prowadzone zajęcia
12.03-10.07.2022
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Opolski Związek Koszykówki
Opole / Opole
ks. Konstantego Damrota 6, 45-064 Opole
604480682
biuro@ozkosz.pl

Informacje o usłudze

Sport
Kursy/ szkolenia dla trenerów instruktorów sportowych
Kurs przygotowuje do uzyskania licencji PZKosz D składają się na niego zajęcia teoretyczne i praktyczne. Swoim zakresem obejmuje szkolenie młodzieży
Uzyskanie licencji PZKosz B
Inne
Stacjonarna
min: 20, max: 20
Podmiotem szkolącym był Opolski Związek Koszykówki, do prowadzenia zajęć zaangażowani byli trenerzy wcześniej zaakceptowaniu przez Polski Związek Koszykówki oraz pracownicy dydaktyczni Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.
Wszyscy trenerzy posiadali wykształcenie wyższe, w zakresie, którego dotyczyły prowadzone zajęcia
27.03-10.07.2022
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Opolski Związek Koszykówki
Opole / Opole
ks. Konstantego Damrota 6, 45-064 Opole
604480682
biuro@ozkosz.pl

Informacje o usłudze

Edukacja
Kwalifikowany kurs na pilota bezzałogowego statku powietrznego został skierowany do pełnoletnich mieszkańców województwa opolskiego. Kurs skierowany został do osób stawiających pierwsze kroki wśród bezzałogowych statków powietrznych, jak i do osób posiadających już wiedzę na ich temat chcących ją pogłębić lub uzupełnić. Szkolenie zostało podzielone na etap szkoleń teoretycznych oraz praktycznych. Realizacja szkoleń teoretycznych odbyła się w czterech terminach dla czterech grup w formie 16 godzin (2 dni) wykładów on-line prowadzonych w czasie rzeczywistym przez instruktora. Szkolenia praktyczne zostały przeprowadzone w formie dwunastogodzinnych (2 dni) indywidualnych zajęć praktycznych z instruktorem, podczas którego kursanci zostali poddani ocenie umiejętności praktycznych. Zajęcia praktyczne odbyły się w Opolu na skrzyżowaniu ul. Pisankowej z Drogą Krajową nr 45.
Uczestnicy projektu nabędą kwalifikacje uprawniające do wykonywania misji lotniczych w ramach kategorii szczególnej NSTS-06, dokumentem potwierdzającym będzie certyfikat kwalifikacji nadany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na podstawie ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych i pozwoli na wykonywanie operacji w oparciu o NSTS-06.
Certyfikat
Hybrydowa
min: 100, max: 100
Podwykonawcą projektu jest ośrodek szkolący SNH Michał Junik, ul. Polna 17, 46-046 Bierdzany NIP:9910533005. Podwykonawca zapewnił wykwalifikowaną kadrę trenerską w składzie: Michał Junik, Paweł Junik, Wojciech Felczak, Przemysław Wójcik, Bartosz Chaduch, Tomasz Słychań, Patryk Kostuniak, Aleksy Lisiecki, Łukasz Krysman, Jakub Włoch.
Datą rozpoczęcia realizacji form kształcenia był: 27.11.2021 r. Zakończenie realizacji projektu przewiduje się na 30.09.2022 r.
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Fundacja na rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Nowych Technologii "Concept"
opolski / Turawa
Polna 17, 46-046 Bierdzany
512024821
kontakt@fundacja-concept.pl

Informacje o usłudze

Edukacja
Kwalifikowany kurs na pilota bezzałogowego statku powietrznego (NSTS-02 + Search and Rescue) został skierowany do pełnoletnich mieszkańców województwa opolskiego. Kurs skierowany został do osób stawiających pierwsze kroki wśród bezzałogowych statków powietrznych, jak i do osób posiadających już wiedzę na ich temat chcących ją pogłębić lub uzupełnić. Szkolenie zostało podzielone na część szkoleń teoretycznych oraz praktycznych. Realizacja zadania publicznego została zrealizowana zgodnie z programem kształcenia: 1. Szkolenia teoretyczne NSTS-02 odbyły się w formie 16 godzin (2 dni) wykładów on-line prowadzonych w czasie rzeczywistym przez instruktora, 2. Szkolenia praktyczne NSTS-02 zostały przeprowadzone w formie ośmiogodzinnych indywidualnych zajęć praktycznych z instruktorem, podczas którego kursanci zostali poddani ocenie umiejętności praktycznych, 3. Szkolenia teoretyczne Search and Rescue odbyły się w formie co najmniej 8 godzin wykładów on-line prowadzonych w czasie rzeczywistym przez instruktora, 4. Szkolenia praktyczne Search and Rescue zostały przeprowadzone w formie co najmniej czterogodzinnych grupowych zajęć z grupą instruktorów oraz specjalistów z zakresu poszukiwania i ratownictwa. Zajęcia praktyczne odbyły się w Opolu na skrzyżowaniu ul. Pisankowej z Drogą Krajową nr 45.
Uczestnicy projektu nabędą kwalifikacje uprawniające do wykonywania misji lotniczych w ramach kategorii szczególnej NSTS-02, dokumentem potwierdzającym będzie certyfikat kwalifikacji nadany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na podstawie ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych i pozwoli na wykonywanie operacji w oparciu o NSTS-02. W przypadku szkolenia Search and Rescue uczestnicy projektu nabędą kompetencje potwierdzone certyfikatem.
Certyfikat
Hybrydowa
min: 75, max: 75
Podwykonawcą projektu jest ośrodek szkolący SNH Michał Junik, ul. Polna 17, 46-046 Bierdzany NIP:9910533005. Podwykonawca zapewnił wykwalifikowaną kadrę trenerską w składzie: Michał Junik, Paweł Junik, Wojciech Felczak, Przemysław Wójcik, Tomasz Słychań, Patryk Kostuniak, Aleksy Lisiecki, Łukasz Krysman, Jakub Włoch, Filip Orzeł, Adam Znojek.
Datą rozpoczęcia realizacji form kształcenia był: 09.07.2022 r. Zakończenie realizacji projektu przewiduje się na 31.12.2022 r.
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Fundacja na rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Nowych Technologii "Concept"
opolski / Turawa
Polna 17, 46-046 Bierdzany
512024821
kontakt@fundacja-concept.pl

Informacje o usłudze

Edukacja
cel szkolenia to: nabycie i opanowanie przez kandydatów umiejętności z zakresu: zasad działania pilarki spalinowej, jej obsługi oraz konserwacji zapewniającej sprawne działanie urządzenia oraz bezpieczeństwo użytkowania, technik pracy pilarką spalinową. Szczegółowe cele szkolenia to: nabycie i opanowanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie: zasady działania pilarki spalinowej, jej obsługi oraz konserwacji zapewniającej sprawne działanie urządzenia oraz bezpieczeństwo użytkowania; Kursanci powinni samodzielnie określić przyczyny oraz skutki powstających w trakcie pracy pilarką uszkodzeń oraz samodzielnie usunąć w warunkach terenowych proste awarie. Technik ścinki drzew wraz z elementami ergonomii; Na tej podstawie kursanci powinni samodzielnie określać zagrożenia występujące w trakcie ścinki drzew oraz podejmować decyzje w zakresie doboru techniki ścinki drzewa uwzględniając w szczególności bezpieczeństwo i higienę pracy. Sprzętu pomocniczego wykorzystywanego w trakcie procesu ścinki drzew; Kursanci powinni samodzielnie dokonywać doboru sprzętu pomocniczego w zależności od techniki ścinki drzewa oraz zagrożeń wynikających z budowy drzewa, ukształtowania terenu i warunków atmosferycznych. Technik wyrobu drewna wraz z elementami ergonomii; Na tej podstawie kursanci powinni samodzielnie określić zagrożenia występujące w trakcie okrzesywania i przerzynki drewna oraz podejmować decyzje uwzględniające ich minimalizację. Sposób organizacji szkolenia: szkolenie zostanie zorganizowane między innymi w formie wykładów i ćwiczeń na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez Wykonawcę, według zasad świadomości i aktywności, indywidualizacji nauczani, stopniowania trudności oraz zachowania zdrowotności (zapewnienie ćwiczącemu maksymalnego bezpieczeństwa podczas zajęć)
Kwalifikacja potwierdza umiejętności pracy pilarką mechaniczną do ścinki drzew na stanowisku pilarza-drwala
Zaświadczenie
Hybrydowa
min: 24, max: 25
Centrum Szkoleń MIKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba: Rosochy 43a, 46-320 Rosochy NIP: 5761580545
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzowie Śląskim
oleski / Gorzów Śląski
Fryderyka Chopina 6, 46-310 Gorzów Śląski
603932517
osp.gorzowslaski@gmail.com

Informacje o usłudze

Prawo jazdy
Kurs prawa jazdy kategoria C
Prawo jazdy kategorii C uprawnia nas do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu oraz takim pojazdem wraz z przyczepą lekką. Osoba, która chce uzyskać prawo jazdy kategorii C musi mieć ukończone 21 lat oraz posiadać uprawnienia kategorii B. Kurs prawa jazdy kat. C składa się z 20 godz. teoretycznych (przybliżających ogólne przepisy wynikające z kodeksu ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem pojazdów ciężarowych) oraz 30 godz. praktycznych (zarówno na placu manewrowym, jak i na trasie – nakierowanych na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu w pragmatycznym wymiarze i solidne przygotowanie do egzaminu).
Uzyskanie prawa jazdy kat. C
Inne
Stacjonarna
min: 25, max: 25
Centrum Szkoleniowo-Usługowe Santana Bryndal ul. Rynek 10A 47-260 Polska Cerekiew
W województwie opolskim

Organizacja prowadząca

Ochotnicza Straż Pożarna w Miejscu Odrzańskim
kędzierzyńsko-kozielski / Cisek
Odrzańska 52, 47-253 Miejsce Odrzańskie
693050884
tomek.golasz@wp.pl
Strona: 2 z 7Liczba rekordów: 62