Deklaracja dostępności


Samorząd Województwa Opolskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Baza Organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego .

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-02.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji oraz metoda oceny dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aldona Stahlberger, a.stahlberger@opolskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 444-55-19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie, do której mają zastosowanie przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich pod adres: rpo.gov.pl. Osobą do kontaktu w sprawie procedury wnioskowo-skargowej jest: Aldona Stahlberger, tel. 77 444-55-19, e-mail: a.stahlberger@opolskie.pl.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Departamenty i Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego są zlokalizowane w następujących obiektach na terenie miasta Opola:

 1. ul. Piastowska 12 - Departament Organizacyjno-Administracyjny, Biuro Bezpieczeństwa, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych:
  • z uwagi na brak dźwigu osobowego na I, II i II piętro budynku, gdzie ulokowane są biura Urzędu, osoby ze szczególnymi potrzebami winny kierować się do punktu informacyjnego usytuowanego w budynku przy ul. Piastowskiej 14 - Ostrówek (ok. 50 m), gdzie telefonicznie zostanie przywołany pracownik Urzędu do obsługi ww. osoby,
  • platforma (winda) schodowa dla wózka inwalidzkiego znajduje się na schodach za wejściem do budynku. Platforma obsługuje poziomy pomiędzy poziomem terenu a poziomem parteru,
  • na parterze wewnątrz obiektu, za wejściem do budynku, znajduje się tablica z informacją o lokalizacji biur i departamentów w obiekcie; na elewacji frontowej przy wejściu do budynku znajdują się tablice z nazwą instytucji,
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  • w trakcie ewakuacji wyznaczone osoby spośród pracowników udzielą pomocy w opuszczeniu budynku osobom ze szczególnymi potrzebami.
 2. ul. Piastowska 13 - Skarbnik Województwa Opolskiego i Departament Finansów:
  • osoby ze szczególnymi potrzebami za pomocą instalacji przywoławczej - domofonu (usytuowanego przy drzwiach wejściowych w korytarzu na poziomie terenu) przywołują pracownika Urzędu, który podejmie się obsługi ww. osoby, lub osoby ze szczególnymi potrzebami mogą kierować się do punktu informacyjnego usytuowanego w budynku przy ul. Piastowskiej 14 - Ostrówek (ok. 50 m), gdzie telefonicznie zostanie przywołany pracownik Urzędu do obsługi ww. osoby,
  • przy drzwiach wejściowych w korytarzu na poziomie terenu znajduje się instalacja przywoławcza - domofon, z opisanymi komórkami (sekretariat, referat) usytuowanymi w obiekcie,
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  • w trakcie ewakuacji wyznaczone osoby spośród pracowników udzielą pomocy w opuszczeniu budynku osobom ze szczególnymi potrzebami.
 3. ul. Piastowska 14 - Ostrówek - Zarząd Województwa Opolskiego, Departament Cyfryzacji, Biuro Sejmiku, Punkt Informacyjny Kancelarii Ogólnej Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego:
  • dostęp do obiektu jest bezkolizyjny na obie kondygnacje budynku: do przyziemia od strony parkingu od ulicy Barlickiego i na parter od strony parkingu przy Wieży Piastowskiej. W obiekcie znajduje się dźwig osobowy pomiędzy kondygnacjami. Osoby ze szczególnymi potrzebami na poziom przyziemia budynku mają dostęp z poziomu terenu. Z poziomu przyziemia na poziom parteru (i odwrotnie) osoby te mogą przemieszczać się windą przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych. Na poziom parteru budynku osoby ze szczególnymi potrzebami mają dostęp po pochylni przystosowanej do poruszania się na wózku inwalidzkim,
  • w obiekcie (na parterze) znajduje się pomieszczenie WC przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami; wejście do budynku (na parterze) wyposażone jest w drzwi rozsuwane, automatycznie otwierane czujnikiem ruchu,
  • w usytuowanym przy windzie pomieszczeniu ochrony (czynnym całodobowo) pracownik ochrony w razie potrzeby pomaga przy obsłudze windy oraz udziela informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku,
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  • osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczoną drogą ewakuacyjną przez wejście na parterze i w przyziemiu budynku.
 4. ul. Piastowska 17 - Departament Edukacji i Rynku Pracy, Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego:
  • w budynku przy ul. Piastowskiej 17 w Opolu (będącym własnością Instytutu Śląskiego w Opolu), Urząd wynajmuje pomieszczenia biurowe usytuowane na I i na II piętrze. Dla budynku przy ul. Piastowskiej 17 w Opolu wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami są umieszczone na stronie BIP Instytutu Śląskiego w Opolu pod linkiem.
 5. ul. N. Barlickiego 17 - Gabinet Marszałka, Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu:
  • osoby ze szczególnymi potrzebami są kierowane do punktu informacyjnego usytuowanego w przyziemiu budynku – bezkolizyjny dostęp z poziomu terenu,
  • w przyziemiu budynku znajduje się punkt informacyjny i stolik do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Obsługa punktu informacyjnego przywołuje pracownika Urzędu, który podejmie się obsługi ww. osób,
  • na elewacji frontowej przy wejściu do budynku są umieszczone tablice z nazwą instytucji i departamentu,
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  • osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczoną drogą ewakuacyjną przez wejście na parterze i w przyziemiu budynku.
 6. ul. gen. J. Hallera 9 - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament Ochrony Środowiska, Departament Infrastruktury i Gospodarki, Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Kancelaria Ogólna Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego:
  • budynek składa się z trzech segmentów A, B i C. Segment C posiada dźwig osobowy, który daje możliwość przemieszczania się na wszystkie kondygnacje tego segmentu. Segmenty A i B nie są wyposażone w dźwigi osobowe. Na poziom parteru budynku (segmenty „A”, „B” i „C”) osoby ze szczególnymi potrzebami mają dostęp po pochylni przystosowanej do poruszania się na wózku inwalidzkim przy wejściu głównym do segmentu „C”,
  • w obiekcie (na parterze segmentu „C”) znajduje się pomieszczenie WC przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami,
  • w segmencie „A” znajduje się punkt informacyjny i stolik do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Obsługa punktu informacyjnego przywołuje pracownika UMWO, który podejmie się obsługi ww. osób. Przy wejściu do budynku, na parterze w segmencie „C” została umieszczona na ścianie informacja na temat rozkładu departamentów i biur w budynku,
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  • osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczoną drogą ewakuacyjną przez wejście na parterze i w przyziemiu budynku.
 7. ul. S. Żeromskiego 3 - Biuro Kontroli i Audytu, Departament Kultury Sportu i Turystyki, Referat Geodezji i Kartografii Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej:
  • brak specjalnie przystosowanego dostępu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich na poziom parteru budynku, gdzie usytuowana jest winda i punkt ochrony budynku,
  • w budynku usytuowana jest winda obsługująca wszystkie kondygnacje w obiekcie ale dopiero od parteru budynku,
  • na parterze w usytuowanym przy windzie pomieszczeniu ochrony pracownik ochrony pomaga przy obsłudze windy oraz udziela informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku; pracownik ochrony przywołuje pracownika Urzędu, który podejmie się na parterze obsługi osób ze szczególnymi potrzebami (tym, które mają możliwość dostać się na parter budynku),
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  • osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczoną drogą ewakuacyjną przez wejście na parterze budynku.
 8. ul. Krakowskia 38 - Departament Funduszy Europejskich i Rzecznik Funduszy Europejskich:
  • do budynku znajduje się bezkolizyjny dostęp wejściem głównym z poziomu terenu,
  • w budynku usytuowana jest winda obsługująca wszystkie kondygnacje w obiekcie. W części podziemnej znajduje się parking dla samochodów z miejscem postojowym dla osób ze szczególnymi potrzebami. W obiekcie (na I, II i III piętrze) znajdują się pomieszczenia WC przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami,
  • na parterze w usytuowanym przy windzie pomieszczeniu ochrony pracownik ochrony pomaga przy obsłudze windy oraz udziela informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku,
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  • osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczoną drogą ewakuacyjną przez wejście na parterze budynku.
 9. ul. Powolnego 8 - Departament Skarbu Województwa – I i II piętro, Departament Ochrony Środowiska (Zespół ds. Realizacji Projektu LIFE) – III piętro:
  • osoby ze szczególnymi potrzebami są kierowane do punktu informacyjnego o Funduszach Europejskich usytuowanego na parterze budynku – istnieje możliwość skorzystania z krzesła transportowego (tzw. schodołazu) dla osób niepełnosprawnych,
  • w ww. punkcie osoba niepełnosprawna zostanie obsłużona przez pracownika danego departamentu,
  • na elewacji frontowej przy wejściu do budynku są umieszczone tablice z nazwą instytucji i departamentu,
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  • osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczoną drogą ewakuacyjną przez wejście na parterze.
 10. ul. Ozimska 19 - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Regionalny Punkt Kontaktowy INTERREG V–A RCZ-PL, Zespół ds. Interregu – VIII piętro:
  • budynek posiada dźwig osobowy, który daje możliwość przemieszczania się na wszystkie kondygnacje obiektu. Na poziom parteru budynku osoby ze szczególnymi potrzebami mają dostęp po pochylni przystosowanej do poruszania się na wózku inwalidzkim przy wejściu głównym,
  • na parterze w pomieszczeniu ochrony pracownik ochrony pomaga przy obsłudze windy oraz udziela informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku,
  • w budynku na parterze znajduje się pomieszczenie WC przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami,
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  • osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczoną drogą ewakuacyjną przez wejście na parterze budynku.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie opolskim:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu, ul. Leona Powolnego 8, parter - istnieje możliwość skorzystania z krzesła transportowego (tzw. schodołazu) dla osób niepełnosprawnych. Godziny pracy: poniedziałek godz. 7:30-17:30, czwartek-piątek 7:30-15:30. Telefony do konsultantów: 77 440-47-20, 77 440-47-21, 77 440-47-22.
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie, ul. Słowiańska 19, III piętro - istnieje możliwość udzielenia konsultacji na parterze budynku. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny do punktu w celu poinformowania pracownika o konieczności zorganizowania konsultacji na parterze budynku. Godziny pracy: poniedziałek godz. 7:30-17:30, czwartek-piątek 7:30-15:30. Telefony do konsultantów: 77 448-99-63, 77 448-25-86.

Dostępność architektoniczna punktów informacyjnych:

 • we wszystkich punktach informacyjnych dostępne są pętle indukcyjne. Istnieje również możliwość zatrudnienia tłumacza języka migowego,
 • w budynkach znajdują się oznaczenia i informacje o położeniu punktów, tabliczki informacyjne oraz wskazówki gdzie punkty się znajdują,
 • do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • punkty posiadają procedury ewakuacyjne oraz oznaczenia dróg ewakuacji.